Projekt

Anneberg-Skanstull Tunnel

Svenska kraftnät bygger en ny elförbindelse mellan Anneberg och Skanstull, för att möta det växande behovet av el i Stockholm. Entreprenör är Konsortiet JV HOCHTIEF Implenia.

Elförbindelsen ska gå i en tunnel som sträcker sig från Danderyd i norr, under Stockholms innerstad, till Mårtensdal, söder om Skanstull. Sedan sommaren 2019 finns JV HOCHTIEF Implenia på byggarbetsplatsen i Danderyd. Cirka 7,352 km har hittills borrats.

Förbifart Stockholm FSE101

Förbifart Stockholm är ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt som pågår fram till 2026. HOCHTIEF:s entreprenad omfattar anläggningsdelarna längst söderut.

Idag finns bara en större väg när man ska passera Stockholm eller ta sig mellan de norra och södra delarna: Essingeleden, som går rakt genom Stockholm.

Entreprenaden omfattar att bygga anläggningsdelarna längst söderut inom E4 Förbifart Stockholm. Detta inkluderar om- och nybyggnad av vägar, en ny gång- och cykelbro samt en ny trafikplats.

Västberga Allé

Projektet omfattade renovering av en befintlig vägbro, vägarbeten, fundament, arbete och nybyggnation av två stålbroar, en för vägtrafik och en för gång- och cykeltrafik, mellan Västberga allé och Åbyvägen i Stockholm.

Projektet startade 2015 och broarna öppnades för trafik i juni 2017. Trafikkontoret i Stockholms stad var byggherre.

Norra Station NS24

HOCHTIEF:s uppdrag gick ut på att öka Norra länkens avvattningskapacitet genom att bygga ett magasin där dagvattnet från de starkt trafikerade genomfartslederna E20 och E4 kan fördröjas och renas innan det leds vidare till Mälaren.

Norra station 24 skiljer sig från andra dagvattenmagasin genom att vara placerat ovan mark, i suterräng. Magasinet hamnar mitt i blickfånget i den intensivt trafikerade omgivningen, speciellt Rörstrandsgatan i Stockholm. Därför ställde Stockholms stad höga krav på byggnadens utformning.

Norra Länken NL51

Norra länken består av flera sammankopplade tunnlar som förbinder Lidingö med Värtahamnen. I samarbete med svenska partnern ODEN har HOCHTIEF Solutions AG Tysklands Sverigefilial byggt vägtunneln Norra länken 51.

Norra länken 51 knyter an till Norra länken 35, som även den har byggts av HOCHTIEF. Korsningen ger tillgång till en av Sveriges mest trafikerade motorvägar, Essingeleden, i västra Stockholm.  

Tunneln är byggd som ”Cut and Cover”, det vill säga som öppet schakt. I samband med det behövde man göra en utgrävning i berggrunden på en volym som uppgick till 210 000 m³. Totalt avlägsnades 20 000 m3 bergmaterial

Norra Länken NL35

Mellan KTH maskinteknik och österut fram till Fiskartorpsvägen har HOCHTIEF byggt två vägtunnlar och en utfartstunnel genom berget.

Projektet innebar bland annat installation av ventilationstrummor med borr- och blastteknik där 440 000 m3 bergmaterial avlägsnades, insprutning, skydd och byggnation av inre skal samt kompletta vägarbeten och installation av bland annat pumpstation, transformatorstation och ventilationsanläggningar.

I projektet Norra station 13 har HOCHTIEF byggt ut södergående vägtunnel med fem körbanor och en norrgående tunnel med fyra körbanor som leder trafiken till och från Norra länken.

Projektet som startade 2012 innebar en breddning med ett körfält. I höjd med Solnabron delades körfälten upp så att fyra körfält leds ut på Essingeleden och ett körfält leds mot Klarastrandsleden.

E4/E20 Norra Station NS13